چرا سلامت کارت؟

_   قیمت های رقابتی و تخفیف های استثنائی

_   کاهش هزینه های زندگی و ارتقاء رفاه خانواده

_   افـــزایش قــدرت خــرید

_  اصلاح الگوی مصرف و ایجاد فرهنگ پس انداز و مدیریت مــالی خانواده

_  حذف عادت چانه زنی و حفظ پرستیژ

_   ســهولت در خـــریــد

_   مدیریت بهره وری از زمان

_   قابلیت استفاده از سلامت کارت در سراسر کشور